Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Johannes 6:47
Troost en bemoediging
Psalm 123

Psalm 123

March 24, 2019

Wanneer bidden niet lijkt te helpen
De mens Christus Jezus
IJverig in goede werken
Geschapen naar Gods beeld
Een ongewone alledaagse bescherming
Een ongewoon alledaags probleem
Een ongewone alledaagse vrede
Een ongewoon alledaagse thuishaven
Ongewone Alledaagse Eenheid

Ongewone Alledaagse Eenheid

August 10, 2014
Psalm 133

"Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid."
Ongewone Alledaagse Hulp

Ongewone Alledaagse Hulp

April 6, 2014
Psalm 121

"Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid."
Ongewone Alledaagse Volharding (Psalm 120)
Ongewoon Alledaags Verlangen

Ongewoon Alledaags Verlangen

November 17, 2013

Psalm 130


"Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar  bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. Ik verwacht de HEERE,  mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de HEERE,  want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden."
Ongewoon Alledaags Vertrouwen (Psalm 131)

Play this podcast on Podbean App